Nyheder

Seneste indlæg

_________________

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 dage siden

Persondataforodningen

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Forordningen har stor betydning for alle der behandler personoplysninger, hvilket de fleste ikke kan undsige sig fra at gøre, da man i et eller andet omfang administrere persondata, enten i form af personaleoplysninger, kundedata m.v.

Formålet med forordningen er at beskytte borgernes, også kaldet de registreredes, personoplysninger. Med forordningen er der indført en række principper, som skal bevirke en mere respektfuld og gennemsigtig behandling af personoplysningerne. Den øgede beskyttelse følger af, at der med forordningen ligeledes åbnes op for en mere fri mulighed for at udveksle data i mellem medlemslandene, hvilket i sagens natur kræver et højere niveau af beskyttelse, og en harmonisering af reglerne, således at alle medlemslande skal leve op til de samme databeskyttelseskrav.

Nogle af de mest essentielle begrebet der følger med forordningen, er retten til at blive glemt, dataportabilitet, samtykke, dataansvarlige og databehandlere, underretningspligten, samarbejdspligten, databeskyttelsesrådgiver og ikke mindst sanktioneringerne. Nedenfor følger en kort forklaring på ovenstående begreber.

Retten til at blive glemt
Retten til at blive glemt indebærer, at en registreret person, kan anmode om, at få korrekte personoplysninger slettet, såfremt det ikke længere tjener et sagligt og relevant formål at have oplysningerne liggende.

Dataportabilitet
Dataportabilitet er endnu en af de registreredes rettigheder. Med denne ret, kan den registrerede få flyttet sine oplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Samtykke
Samtykket udgør hovedreglen for at ens oplysninger lovligt må blive behandlet. Der kan være visse undtagelser til kravet om samtykke, men disse skal være med hjemmel i loven, og må ikke bero på usaglige grunde. Kravet om samtykke indebærer desuden, at du skal være fuldt ud informeret om, hvad du samtykker til, og dit samtykke skal være udtrykkeligt eller utvetydigt, alt afhængig af, hvilke oplysninger der ønskes behandlet om dig.

Dataansvarlige
Den dataansvarlige er den der bestemmer til hvilket formål, og med hvilke hjælpemidler, den registreredes oplysninger må behandles. Det er endvidere den dataansvarlige, der skal informere den registrerede, hvis der er sket et brud på sikkerheden, der bevirker, at den registreredes oplysninger på en eller anden måde, er blevet udsat for fare.

Databehandler
Databehandleren er den der behandler data på vegne af den dataansvarlige. Det er databehandleren der skal sikre, at der er truffet de fornødne og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af persondata, afhængig af behandlingen og oplysningernes karakter og omfang.

Det kan være problematisk at vurdere, hvorvidt man er databehandler eller dataansvarlig, da det i høj grad afhænger af, hvilken ydelse der leveres, og hvad virksomhedens kerneaktivitet består i.

Underretningspligten
Underretningspligten, er den dataansvarliges pligt til at underrette den registrerede om brud, som kan udgøre en risiko for den registreredes rettigheder.

Samarbejdspligten
Samarbejdspligten er tredelt. Dels består samarbejdspligten i den dataansvarlige og databehandlerens pligt til at samarbejde med hinanden, men også til at samarbejde loyalt med Datatilsynet. Endvidere består samarbejdspligten i, at datatilsynene i de respektive medlemsstater skal samarbejde, for at sikre, at den registrerede kun skal henvende sig til et tilsyn, for at få behandlet sin sag.

Databeskyttelsesrådgiver
Som et internt revisionsværktøj, er databeskyttelsesrådgivere et krav i det offentlige når disse behandler persondata, samt virksomheder når dennes kerneaktivitet består af regelmæssig og systematisk overvågning af registrerede, under hensyn til karakter og omfang, samt virksomheder hvor kerneaktiviteten består i behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger, herunder de følsomme oplysninger angivet i § 9 og oplysninger vedrørende straffesager i § 10

Sanktioneringerne
Det tiltag der formentlig trykker allermest, er de bødestørrelser, som forordningen præsenterer. Sanktionerne består i bøder op til 10 mio. EURO eller 2 % af den globale omsætning, såfremt denne er højere end 10 mio. EURO., eller op til 20 mio. EURO eller 4 % af den globale omsætning, såfremt denne er højere end 20 mio. EURO. Om bøden er 10 eller 20 mio. EURO vurderes på baggrund af hvilke brud på databehandlingen der er tale om.

Hvad kan vi hjælpe med?
Er du i tvivl hvorvidt din virksomhed lever op til de nye krav, om du er databehandler eller dataansvarlig, og dermed hvilke forpligtelser du er underlagt, hjælper vi i JuridiskBistand gerne med en gennemgang af din virksomheds dataflow. På baggrund heraf giver et bud på, hvilke procedurer der skal til, for at optimere din virksomheds databeskyttelsesniveau.

JuridiskBistand hjælper også gerne, såfremt du som person mener, eller er blevet bekendt med, at der er sket et brud på dine rettigheder som registreret, og du ønsker hjælp til formulering af indsigelse herimod, eller såfremt du ønsker at klage til den dataansvarlige eller Datatilsynet.
... Se MereSe Mindre

Skal du handle bolig?

Køb af boliger eller andre faste ejendomme, hører til en af de mest betydningsfulde økonomiske dispositioner, vi foretager os, i hvert fald for de fleste af os.

Der vil naturligvis altid være risici forbundet med den beslutning, der i sidste ende træffes om at gennemføre handlen. Det er derfor vigtigt at kende handlens vilkår og betydningen heraf.

Nogle tror fejlagtigt at sælgers ejendomsmægler rådgiver én i handlen. Loven blev ændret for mere end et år siden, da man politisk set, erkendte at det var nødvendigt at foretage en præcisering af ejendomsmæglerens rolle;

Ejendomsmægleren er sælgers repræsentant.Der er altså ingen der må rådgive både køber og sælger i samme handel.

De fleste tror eksempelvis, at den standard aftale, ejendomsmægleren anvender til gennemførelse af salget, ikke indeholder bestemmelser der er til skade for køber. Men nogle gange oplever vi eksempelvis, at der i aftalen om køb af ejendom, indsættes en bestemmelse om, at

…. køber ikke kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af henholdsvis tilstandsrapporten og el-synsrapporten.”

Ret ærgerligt hvis en evt. ejerskifteforsikring ikke dækker. Jeg anbefaler altid, at man sletter denne bestemmelse, eller at man som minimum får tilføjet »i det omfang der er forsikringsdækning herfor«

Når der handles projektsalg, kan der være penge at spare, ved at få den rigtige rådgivning fra starten af. Kan man som køber være sikker på at få leveret nøglerne til sit nybygget hus, til den aftalte tid? -ikke nødvendigvis og hvad gør man så? Som i mange andre henseender, kan det bare være utrolig dyrt at få ret.

“En ting er at have ret, en anden ting er at få ret.”
Det er derfor yderst vigtigt at læse kontrakt og bilag grundigt igennem og forstå alt hvad der står i dem, så man undgår de ubehagelige, og ofte dyre overraskelser.

Lad JuridiskBistand være din sikkerhed for at faldgruber og risici undgås. Kontakt os på 69 134 135 eller send en mail til info@juridisk-bistand.dk

Se mere på vores hjemmeside www.juridisk-bistand.dk

Denne artikel var skrevet af Mette Angelo

reCAPTCHA is required.
Jeg giver hermed samtykke til, at i må behandle mine persondata.